Прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Подаване на документи :  от 10 януари до запълване на свободните места.

Приемен изпит: Провеждат се по график,по реда на подадените документи.

Годишна такса за обучение: 1050 евро

Начини и срокове на плащане:

1. Еднократно с отстъпка в размер на 5 % от стойността на обучението.

2. Разсрочено плащане - съгласно избраната схема.

Преференции: С намалена такса за обучение се обучават сираци, полусираци, близнаци и братя и сестри.

  Банкова сметка:

     БС ИНСТИТУТ ЕООД

      БАНКА - ТБ ИНВЕСТБАНК АД

      КЛОН СОФИЯ 2

      I BAN BG52IORT80381000012300

      BIC IORTBGSF

Документи за кандидатстване

Необходими документи:

  • Молба и декларации по образец на гимназията (изтегли тук)

  • Медицинско удостоверение от личния лекар

  • Копие и оригинал на ученическа книжка

  • Копие и оригинал на лична карта или ученическа лична карта

  • Такса за явяване на приемни изпити – 40 лв. (заплаща се при подаване на документите)

 

прием

Оригиналът на документите, след сверяване с копията, се връщат на притежателя.

Документите се подават от родител или настойник.

Документи се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в учебната база на гимназията. (Линк към адреса)

Приемни изпити

приемни изпитиПриемните изпити гарантират входяща проверка в две основни направления - физическа дееспособност и психологическа пригодност за обучение в направление „Сигурност”.

(Таблица с нормативите за физическа дееспособност можете да изтеглите тук!)

(Указанията за теста по психологическа пригодност можете да изтеглите тук!)

Приемът в гимназията се базира на показаните резултати по време на приемните изпити. Те са ни необходими за да можем да надграждаме знания и умения, които са и водещата теза при обучението на нашите ученици:

„Развитие, както физическата, така и психологическата устойчивост на младите хора, което да им помогне да се утвърдят като здрави и уравновесени личности и да подпомогне качественото усвояване на учебния материал по всички учебни дисциплини.”

Записване 

записванеНеобходими документи при записване и сключване на договори за обучение с приетите кандидати.

1. Документ за завършен клас:

  • За кандидатстващите след завършен VІІІ клас – свидетелство за основно образование.
  • За кандидатстващите за прием в ІХ, Х или ХІ клас – удостоверение за завършен клас.

2. Акт за раждане – копие.

3. 4 броя снимки.

4. Кръвна група / за изработване на идентификационен знак /. Представя се копие и оригинал на медицински документ за кръвногрупова принадлежност.Оригиналът се връща след сверяване.

5. Документ за платена годишна такса за обучение / плащането може да стане по банков път или в касата на учебната база (за София) – 8 СОУ “ Васил Левски”, кв. Мусагеница, ІV етаж, административна зала.

Договорите се сключват между родителите (настойниците) на приетите кандидати и директора на училището.

Годишни такси за обучение

Годишната такса за обучение е в размер на 1050 евро (или левовата равностойност в деня на плащане).
В таксата са включени учебници, учебни помагала, тетрадки, идентификационни знаци, както и консумативи за тренировъчната дейност.

Предимства на завършилите гимназията

предимстваЗавършилите гимназията могат да продължат обучението си за придобиване на бакалавърска степен в същото направление, при приравнено обучение и вътрешна акредитация в специалност "Гражданска и корпоративна сигурност" на Нов Български Университет, с призната първа година на обучение както и във Варненски свободен университет.

Завършилите гимназията ползват предимства при постъпване на работа съгласно НАРЕДБА № 9, както и на базата на двустранни договори на гимназията с други институции. http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/professionaleducation/doi/861010-doi.pdf

Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността “Лична охрана” имат предимство при равни други условия при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури.

Завършилите обучението отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 на специалния Закон за частна охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.) за първоначално обучение по утвърдената от ДНСП - програма минимум. Издаваното Свидетелство за професионална квалификация се признава като документ за покрити изисквания на Програмата минимум
Възможност за повишаване на професионалната квалификация.
Придобитата професионална квалификация е солидна основа за усъвършенстване и развитие чрез обучение в специализирани учебни заведения като Академията на МВР. Съществуват възможности за интегриране на обучението в професионалното направление с учебните планове и програми на някои висши училища и университети, които подготвят кадри в сферата на фирмената сигурност, защита на собствеността, интелектуалната собственост и др.