ОЦЕНКА 6.00 НА ПРИМЕН ИЗПИТ ВЪВ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ


2011-04-27

ОЦЕНКА 6.00 НА ПРИМЕН ИЗПИТ ВЪВ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ

Марио си е избрал да продължи обучението си във Военна специалност Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски", със специализация „Разузнаване".

След завършване на пълния курс на обучението, Марио ще има присъдена образователно-квалификационна степен „бакалавър" по „Военно дело" с професионална квалификация - „Офицер" и ще може да заема следните начални длъжности в Българската армия и в институции, свързани със сигурността - командир на разузнавателен взвод, група специални сили или „HUMINT" група; длъжности, съответстващи на неговата квалификация за изпълнение на задачи при участие в операции различни от война,длъжности в национални и международни формирования; на длъжности в структурите за сигурност и защита на населението в държавната администрация и местната власт;в институции и служби, свързани с националната сигурност - Служба „Военна информация", Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, структури на МВР и др. , участие в научни изследвания и проекти; да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации; да работи в областта на образованието и други сфери на социално икономическия живот; да работи в международни правителствени и неправителствени организации, провеждащи операции под егидата на Организацията на обединените нации, Европейския съюз, НАТО и др., по сигурността, стабилността и поддържане на мира.

ПОЖЕЛАВАМЕ СЪЩИЯ УСПЕХ НА ВСИЧКИ ВИПУСКНИЦИ НА ГИМНАЗИЯТА И НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ В НЕГО !!!

 


назад