Акредитация на обучението


2009-01-25

Акредитация на обучението

Указания и подробности за придобиване на Висше образование, съгласно договор за акредитация!

Гимназия по охрана и сигурност "Св. Георги Побецоносец" е акредитирана от Нов Български Университет. Получените кредите, при обучението в гимназията, се признават за продължаване на обучението за придобиване на Висше образование в бакалавърска програма "Гражданска и корпоративна сигурност". Завършилите гимназията и придобили ІІІ степен на професионална квалификация могат да се запишат в трети семестър на бакалавърската програма.

Завършилите бакалавърската програма придобиват Висше образование и  професионална квалификация "Мениджър по организация на гражданската, корпоративната и охранителна сигурност". След дипломирането си те могат да работят като експерти и ръководни кадри във висши органи на властта,  държавни и частни структури на сигурността, областните и общински администрации, в  неправителствени организации и др.

Условията, на които трябва да отговарят учениците, за прием в НБУ и продължаване на обучението чрез признаване на кредитите, получени в гимназията, са:

1. Успех от Свидетелството за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по специалността "Лична охрана",  не по-нисък от Мн. добър (4.50).

2. Положен ТОП ( Тест по общообрадователна подготовка), с резултат не по-нисък от 40 точки.

Внимание!!!  Максималният брой точки на теста е 100. Минималният резултат от 40 точки е определен само за кандидатите, завършили гимназията и е преференциален!

Примерни тестове (ТОП) можете да изтеглите от http://www.nbu.bg/index.php?l=864


назад